ဗမာျပည္၊ ဗမာစာႏွင့္ ဗမာစကား

ဗမာျပည္သည္ တို႔ျပည္
ဗမာစာသည္ တို႔စာ
ဗမာစကားသည္ တို႔စကား
တို႔ျပည္ကို ခ်စ္ပါ
တို႔စာကို ရိုေသပါ
တို႔စကားကို ေလးစားပါ

Comments

TZO said…
ဗမာျပည္သည္ တို႔ျပည္

ဗမာစာသည္ တို႔စာ

ဗမာစကားသည္ တို႔စကား


တို႔ျပည္ကို ခ်စ္ပါ

တို႔စာကို ရိုေသပါ

တို႔စကားကို ေလးစားပါ

Popular posts from this blog

Masterpiece

DJ Mike Relm - YouTube Live